Regulamin

 • Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy  Po prostu pizza club Edyta Kozak 15-204 Białystok, ul Mickiewicza 92 , nip.542-214-15-18 zwanej w dalszej części także sprzedającym.
 • Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego.
 • Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników. 
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 • Zasady ogólne
  • Lokal Po prostu pizza club jest otwarty od środy do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt i dni ustawowo wolnych.
 • Składanie i realizacja zamówień
  • Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu.
  • Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone.
  • Minimalne zamówienie wynosi 30zł
  • Zamówienia przyjmujemy do godziny 20,00.
  • Zamawiający ma możliwość wyboru trybu dostawy, możliwie najszybciej lub na wybraną godzinę.
  • Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.
  • Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu.
  • Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 minut w lokalu i do 90 minut w przypadku dowozu, może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Lokalu.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.
  • Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.

 • Ceny, promocje i płatności
  • Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  • Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.
  • Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.
  • Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamówienia.
  • Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio po złożeniu zamówienia w lokalu ( lub online kartą kredytową , płatność Pay by net ) lub przy odbiorze dowożonego towaru gotówką lub online.
  • Nasz kierowca ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą 50 zł, a wartością złożonego zamówienia.
  • Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać sprzedającemu w trakcie składania zamówienia.
 • Dane osobowe
  •  Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie  poprostupizza.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  Reklamacje
  • Zamawiający nie ma prawa od odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia.
  • Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w dniu zamówienia .

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Obsługa prawna Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Targońska - Sienkiewicz.